a
a a
© 2017 זכויות נפגעי תאונות עבודה – אורי דלאל עורך דין - תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני באמצעות עורך דין
a
a

03-9405454

התקשרו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

9:00 - 18:00

זמינים לכל שאלה בימי א-ה

 

ועדה רפואית ביטוח לאומי

ועדה רפואית ביטוח לאומי

עורך דין ועדה רפואית

נפגעתם בתאונת עבודה וזומנתם אל ועדה רפואית ביטוח לאומי ? מומלץ לפנות להתייעצות עם עורך דין ועדה רפואית. המידע שיוצג להלן עשוי להיות יקר מפז עבורכם!

תביעה לקביעת דרגת נכות – ייצוג בועדה רפואית של ביטוח לאומ

במידה ואדם נפגע בתאונת עבודה ונותרה לו הגבלה כתוצאה מהפגיעה, עליו להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות לביטוח לאומי.

תביעה לקצבת נכות בגלל תאונת עבודה ניתן להגיש רק אם הוגשה קודם לכן תביעה לדמי פגיעה, ובתנאי שאותה פגיעה הוכרה על ידי הביטוח הלאומי כתאונת עבודה. לאחר הגשת תביעה לקביעת דרגת נכות יוזמן הנפגע לועדה רפואית מטעם מחלקי נפגעי עבודה בביטוח לאומי אשר תקבע את אחוזי הנכות הרפואית שנותרו לנפגע כתוצאה מאותה תאונת עבודה.

ועדה רפואית ביטוח לאומי – אחוזי נכות

ועדה רפואית תקבע את אחוזי הנכות הרפואית שנותרו לנפגע בהתאם לרשימת המבחנים הרפואיים הקבועים בתקנות הביטוח הלאומי ולכן ישנה חשיבות עליונה להעזר בשירותיו של עורך דין לייצוג בועדה רפואית.

ברשימה זו מופיע לצד כל ליקוי רפואי אחוז נכות רפואי מוגדר.

במידה ולנפגע נגרמו מספר ליקויים כתוצאה מאותה תאונת עבודה, ייקבעו אחוזי נכות רפואית בגין כל ליקוי, כאשר אחוז הנכות הרפואית ייקבע באופן משוקלל (ולא באמצעות חיבור הסכומים).

כך לדוגמא במידה ונגרמו לנפגע 10% בגין פגיעה אורטופדית ו-10% בגין פגיעה נוירולוגית כתוצאה מתאונת עבודה, הרי שסך אחוזי הנכות הרפואית יהיו באופן משוקלל 19% בלבד (ולא 20%).

ייצוג בועדה רפואית של ביטוח לאומי

יש לציין כי הוועדה הרפואית בענף נפגעי עבודה מחוייבת לבדוק את הקשר הסיבתי בין נכותו הרפואית של הנפגע לבין תאונת העבודה שארעה לו, ורק ליקויים אשר נגרמו כתוצאה מתאונת עבודה יוכרו לצורך קבלת זכויות והטבות כתוצאה מאותה תאונת עבודה.

לפיכך אם לנפגע ישנם ליקויים רפואיים שקדמו לתאונת עבודה ואינם קשורים אליה, הוועדה עשויה להפחית את הנכות הרפואית שקשורה לאותם ליקויים קודמים. כך לדוגמא אם אדם נפגע בתאונת עבודה בגבו, אולם גם עובר לתאונה אותו אדם סבל מפריצת דיסק בגבו עם הגבלות תנועה, הוועדה הרפואית עשויה לקבוע כי התאונה רק החמירה את מצבו ולהכיר רק בחלק מהנכות שנותרה לנפגע בגבו.

אחוז הנכות הרפואית שייקבע הוא זה אשר קובע את זכאותו של נפגע בתאונת עבודה לזכויות בביטוח לאומי, ובהתאם לאחוזי הנכות הרפואית שייקבעו על ידי ועדה רפואית ביטוח לאומי הנפגע יקבל מענק חד פעמי או קצבה חודשית.

תאונת עבודה מענק חד פעמי

קביעתה של ועדה רפואית ביטוח לאומי בדבר אחוזי הנכות שנותרו לנפגע היא זו אשר קובעת את זכאותו של הנפגע לתקבולים מביטוח לאומי:

נפגע בתאונת עבודה אשר נקבעה לו על ידי ועדה רפואית ביטוח לאומי נכות רפואית בשיעור הנמוך מ-9% אינו זכאי לתשלום מהמוסד לביטוח לאומי.
לעומת זאת, נפגע בתאונת עבודה אשר נקבעה לו על ידי הוועדה הרפואית נכות בשיעור שבין 10% ל- 19% יקבל מענק חד פעמי, כלומר סכום חד פעמי, אשר יהיה מבוסס על אחוז הנכות הרפואית שייקבע לו ושכרו של אותו נפגע עובר לתאונה.

סכום המענק החד פעמי שווה לקצבה חודשית כפול 43 .

תאונת עבודה – קצבת נכות חודשית :

נפגע בתאונת עבודה אשר נקבעה לו על ידי ועדה רפואית ביטוח לאומי נכות רפואית בשיעור של 20% ומעלה יהיה זכאי לתשלום קצבה חודשית. גובה הקצבה ייקבע בהתאם לאחוזי הנכות הרפואית שייקבעו לנפגע וכן בהתאם לשכרו של הנפגע עובר לתאונת עבודה.

קצבת הנכות החודשית מחושבת על פי אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לנפגע מתוך סכום הקצבה שהיה מקבל אילו היתה דרגת נכותו 100% (נפגע בעבודה שנכותו הרפואית 100% יקבל קצבה חודשית בסכום דמי הפגיעה המגיעים לו ליום כפול 30. סכום זה מכפילים באחוז הנכות הרפואית שנקבע לו). מהשכר המבוטח גוזרים 75% ואת המספר שהתקבל כופלים באחוזי הנכות שנקבעה על ידי ועדה רפואית ביטוח לאומי. כך לדוגמא, נפגע שמרוויח 10,000 ש”ח לחודש וועדה רפואית קבעה לו נכות בשיעור של 30% נכות, יהיה זכאי לקצבה חודשית בשיעור של 2,250 ש”ח לחודש (10,000 ש”ח כפול 75% כפול 30%).

יצוין, כי במידה והנפגע קיבל מענק, אולם לאחר מכן, הוחמר מצבו הרפואית ונקבע לו דרגת נכות בשיעור של 20% ומעלה, הוא יהיה זכאי לקבל קצבה חודשית כאשר מסכום הקצבה ינוכה סכום המענק העודף ששולם לו.

הגדלת הנכות הרפואית לנפגעי עבודה – תקנה 15

במקרים שבהם פגיעתו של הניזוק בתאונת עבודה משפיעה על יכולתו לחזור לעבודה שעבד בה לפני הפגיעה, ונגרמה לו ירידה ניכרת בהכנסותיו, רשאית הוועדה הרפואית להגדיל את הנכות הרפואית של הנפגע עד מחצית מהנכות שנקבעה לנפגע וזאת מכוח תקנה 15 לתקנות ביטוח לאומי.

כך לדוגמא, אם נקבעה לנפגע נכות רפואית בשיעור של 30%, הועדה הרפואית יכולה להגדיל את נכותו הרפואית ב-15% אחוזים נוספים כך שנכותו הרפואית של אותו נפגע תהיה בשיעור של 45%, כאשר קצבת הנכות החודשית תשולם על פי אחוזי נכות אלה.

יש לציין כי בהתאם לתקנות לא ניתן להגדיל את הנכות הרפואית באמצעות תקנה 15 באופן שתקנה לנפגע קצבה במקום מענק. כך לדוגמא מי שנכותו הרפואית הינה בשיעור של 15%, והוחלט בעניינו על הפעלת תקנה 15, נכותו תוגדל במקסימום עד 19%. כמו כן, לא ניתן לקבל קצבת נכות העולה על 100%.

ועדה רפואית ביטוח לאומי – טיפים ועצות מעשיות

כאמור לעיל, נפגע בתאונת עבודה יקבל זימון לוועדה רפואית. בוועדה רפואית יושב מומחה רפואי בתחום הפגיעה הרלוואנטי. הרופא אינו עובד של המוסד לביטוח לאומי (אולם הוא מתמנה על ידי ביטוח לאומי). בנוסף לרופא יושב בועדה הרפואית גם מזכיר שהינו עובד ביטוח לאומי ובסמכותו לזמן את הרופאים בהתאם להתמחותם המקצועית.

במידה ונגרמו לנפגע מספר פגיעות כתוצאה מתאונת עבודה בתחומי רפואה שונים, הנפגע יופנה לייעוצם של פוסקים רפואיים נוספים אשר יחוו דעתם ויקבעו האם נותרה נכות רפואית ובאיזה שיעור, ולאחר קבלת חוות דעתם הרופא אשר ישב בוועדה הרפואית יסכם את כל הקביעות ויקבע מהם אחוזי הנכות הרפואית של הנפגע.

פעמים רבות אנו נשאלים מה עושים בועדה רפואית? כיצד מתכוננים לועדה רפואית ? מה צריך לומר בועדה רפואית וכו’. ראשית, אנו ממליצים לפנות לייעוץ פרטני עם עורך דין ועדה רפואית אשר יידע לייעץ לכם ולכוון אתכם בהתאם לנסיבות הספציפיות של המקרה.

בכל מקרה, יש לדאוג שכל החומר הרפואי הרלוואנטי יעמוד בפני הוועדה הרפואית לרבות דיסקים של צילומי הדמייה (ולא רק פיענוחים). יצוין, כי הוועדה הרפואית רשאית לפנות למוסדות הרפואיים ולבקש להזמין את תיקיו הרפואיים של הנפגע.

בעת כניסה לוועדה רפואית יישאל הנפגע אם הוא עובד היום, אם הוא מקבל טיפולים רפואיים, וכן יתבקש הוא לספר מהן התלונות והמגבלות מהם הוא סובל כתוצאה מאותה תאונת עבודה, כאשר מזכיר הוועדה כותב לפרוטוקול את כל תלונות הנפגע.

ניתן להגיש מסמך בכתב המפרט את כל התלונות והמגבלות, וניתן להיות מיוצג על ידי עורך דין לייצוג בועדה רפואית אשר יוכל לטעון בשם הנפגע ולפרט את הקשיים והמגבלות מהם סובל הנפגע כתוצאה מאותה תאונת עבודה.

כמו כן, הנפגע רשאי להציג בפני הוועדה הרפואית ולהגיש לוועדה חוות דעת רפואיות פרטיות מטעמו המפרטות את אחוזי הנכות שנותרו לו והקשר בין אותה נכות לתאונת עבודה.

לאחר שהנפגע סיים לטעון בפני הוועדה הרפואית, הוא יתבקש לחתום על כך שאלו הן תלונותיו וכי הוא מסכים להיבדק ע”י רופאי הוועדה, ולאחר מכן הוא יעבור בדיקה רפואית על ידי רופא או רופאי הוועדה. נציג מטעם הנפגע רשאי להיות נוכח בעת הבדיקה.

בהתאם לכל החומר הרפואי שהוצג בפניה, לרבות חוות דעת רפואיות, טיעוני הנפגע ובדיקתו הקלינית תקבע הוועדה הרפואית מהי נכותו הרפואית של אותו נפגע כתוצאה מתאונת עבודה, כאשר בהתאם לאותה נכות, ייקבעו זכויותיו בגין הפגיעה בעבודה.

ייצוג על ידי עורכי דין ועדה רפואית בביטוח לאומי

נפגע רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין לועדה רפואית בביטוח לאומי, ולנוכח החשיבות הרבה של קביעת אחוזי הנכות אף מומלץ להתייעץ עם עורך דין לייצוג בועדה רפואית הבקיא בתחום ביטוח לאומי ותאונות עבודה מבעוד מועד.

עורך הדין המתמחה בהליך ייצוג בועדה רפואית של ביטוח לאומי רשאי לשלוח חומר רפואי לוועדה הרפואית, להציג בפניה חוות דעת רפואיות, להעלות טיעונים בפני הוועדה, לבקש לעיין בפרוטוקול הועדה, לטעון לגבי נכותו הרפואית של הנפגע, לטעון לגבי קשר סיבתי או היעדר מצב קודם, לטעון לגבי הצורך בהפעלת תקנה 15 ועוד.

ערעור על ועדה רפואית באמצעות עורך דין ועדה רפואית

על ועדה רפואית מדרג ראשון ניתן להגיש ערעור לועדה רפואית לעררים בהתאם למועדים הנקובים בחוק, כאשר הנפגע ייבדק מחדש על ידי חברי הועדה הרפואית לעררים אשר יוכלו לשנות או להשאיר את החלטת הוועדה הקודמת.

אם המלצנו קודם לפנות לעורך דין ועדה רפואית בטרם הופעה בפני ועדה רפואית לעררים אנחנו לא יכולים להדגיש מספיק את החשיבות של פנייה לעורך דין תאונות עבודה בקיא ומיומן בטרם הופעה בפני ועדה רפואית לעררים אשר במידה רבה יכולה לחרוץ את גורל תביעתו של הנפגע ואחוזי הנכות שייקבעו לו ובהתאם לכך – את זכויותיו הכספיות.

כיצד מערערים על ועדה לעררים ? על החלטת וועדה רפואים לעררים ניתן לערער לבית הדין לעבודה בשאלות משפטיות בלבד (ולא בשאלות רפואיות). עובדה זו מדגישה את החשיבות והצורך בייצוג הולם בזמן הדיון בועדה לעררים.

עורך דין ביטוח לאומי מעניק לנפגע ייצוג מלא הן בפן הבירוקרטי של הגשת הטפסים והניירת המתאימה, הן בפן הרפואי באיסוף החומר הרפואי הפניית הנפגע לבדיקות המתאימות וחוות הדעת בהתאם לצורך והצגתו בפני הוועדה, והן בפן המשפטי הכולל ייצוג הלקוח בפני הוועדה, העלאת טיעונים בשמו וכו’.

אם זומנת לוועדה רפואית בביטוח לאומי בעקבות תאונת עבודה ניתן לפנות לייעוץ ראשוני ללא התחייבות לעורך דין אורי דלאל בטל’: 05444-485312.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now Button